Safari, G., S. Salvia, and D. Rizki Iraki Lukman. “The Correlation of Stress Level Towards Blood Sugar Level to The Mellitus Diabetes”. Healthy Journal, vol. 11, no. 2, Oct. 2022, pp. 61-70, doi:10.55222/healthyjournal.v11i2.1091.