Safari, G., Salvia, S. and Rizki Iraki Lukman, D. (2022) “The Correlation of Stress Level Towards Blood Sugar Level to The Mellitus Diabetes”, Healthy Journal, 11(2), pp. 61–70. doi: 10.55222/healthyjournal.v11i2.1091.