Safari, Ganjar, Salvia Salvia, and Deli Rizki Iraki Lukman. 2022. “The Correlation of Stress Level Towards Blood Sugar Level to The Mellitus Diabetes”. Healthy Journal 11 (2):61-70. https://doi.org/10.55222/healthyjournal.v11i2.1091.