Safari, G., Salvia, S., & Rizki Iraki Lukman, D. (2022). The Correlation of Stress Level Towards Blood Sugar Level to The Mellitus Diabetes. Healthy Journal, 11(2), 61–70. https://doi.org/10.55222/healthyjournal.v11i2.1091