(1)
Safari, G.; Salvia, S.; Rizki Iraki Lukman, D. The Correlation of Stress Level Towards Blood Sugar Level to The Mellitus Diabetes. Healthy Journal 2022, 11, 61-70.