[1]
Safari, G., Salvia, S. and Rizki Iraki Lukman, D. 2022. The Correlation of Stress Level Towards Blood Sugar Level to The Mellitus Diabetes. Healthy Journal. 11, 2 (Oct. 2022), 61–70. DOI:https://doi.org/10.55222/healthyjournal.v11i2.1091.